SemesterFall Semester, 2019
DepartmentJunior Class of Department of Turkish Language and Culture
Course NameGeneral Turkish History
Instructor
Credit2.0
Course TypeRequired
Prerequisite
Course Objective
Course Description
Course Schedule

1.Giri?: Dersin Tan?t?m? ve Ön Bilgiler2.Avrasya’da prehistorik Türk ?zleri ve ?skitler3.?slam öncesi dönem Türk siyasi tarihi4.?slam öncesi dönem Türk-Çin ili?kileri5.?slam öncesi dönem Türkkültürü6.Türklerin ?slam dinini kabulü7.?lk Müslüman Türk devletleri8.?slam’?n etkisinde Türk kültürünün dönü?ümü9. Vize S?nav? (Midterm)10.O?uz Türkleri11.Büyük Selçuklu ?mparatorlu?u12.Büyük Selçuklu ?mparatorlu?u döneminde Türk kültürü13.Malazgirt sava?? ve Türklerin Anadolu’ya göçü14.Anadolu Selçuklu Devleti15. Anadolu Beylikleri dönemi16.Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’daki miras?


Teaching Methods
Teaching Assistant
Requirement/Grading

Derse Devam: % 10Vize S?nav? : % 40Final S?nav?: % 50


Textbook & Reference

Ö?retmen’in sa?lad??? ders notlar?


Urls about Course
Attachment